Uvod

Reforma Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) započela je javnom debatom 2010. godine prateći objavu Komunikacione Komisije o njihovoj viziji poljoprivrede, izazovima i prioritetima za budućnost. Proces donošenja odluka se razlikovao od prethodnih reformi u tome što je Evropski parlament po prvi put učestvovao kao kopredlagač zajedno sa Savetom EU. Rasprava se odvijala o ukupnom budžetskom okviru za 2014. – 2020. višegodišnjeg finansijskog okvira (VFO) koji predviđa sredstva koja su na raspolaganju EU uključujući i ZPP. Posle intenzivnih pregovora tokom 2013. godine dogovoren je sporazum o ZPP i VFO. Nova ZPP za 2014. – 2020. godinu koju su usaglasili Savet Evrope i Evropski parlament zadržava većinu osnovnih ciljeva i pristupa koje je predložila Komunikaciona Komisija, ali sa manjim budžetom od predloženog.

Izazovi i ciljevi

Nova ZPP sagrađena je na starim reformama kako bi se suočila sa novim izazovima i ciljevima. Tokom više od dvadeste godina, počevši od 1992. godine, ZPP je  kroz niz reformi povećala tržišnu orijentaciju za poljoprivredu istovremeno obezbeđujući podršku proizvođačima, poboljšala integraciju ekoloških zahteva i pojačala podršku ruralnom razvoju širom Evrope. Nova politika se nastavlja duž ovog reformacionog puta prelazeći sa proizvoda na podršku proizvođačima koristeći pristup koji se zasniva na zemljištu. Ovo je odgovor na izazove sa kojima se suočava ovaj sektor. Mnogi od ovih izazova su podstaknuti spoljnim faktorima u odnosu na poljoprivredu. Oni su identifikovani kao ekonomski ( uključuju sigurnost hrane i globalizaciju, smanjenje stope rasta produktivnosti, nestabilnost cena, pritisak na proizvodne troškove zbog visokih inputnih cena i pogoršanje položaja poljoprivrede u lancu snabdevanja prehrambenim proizvodima), ekološki ( odnose se na efikasnost resursa, kvalitet zemljišta i vode, kao i pretnje staništu i biodiverzitetu), teritorijalni ( gde se ruralna područja suočavaju sa demografskim, ekonomskim i društvenim izazovima uključujući depopulaciju i preseljenje proizvodnje). Obzirom da je uloga ZPP da pruži politički okvir koji podržava i podstiče proizvođače da se bave ovim izazovima a da istovremeno ostanu u okvirima drugih propisa EU prredstavljena su tri cilja ZPP: održiva proizvodnja hrane, održivo upravljanje prirodnim resursima i uravnotežen teritorijalni razvoj za postizenje ovih dugoročnih ciljeva. Postojeći instrumenti ZPP su morali biti prilagođeni. Zbog toga je reforma usredsređena na operativne ciljeve pružanja efikasnijih političkih instrumenata, dizajniranih za poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora i njegovu održivost na duži rok.

Poljoprivreda EU treba da postigne veći nivo proizvodnje sigurne i kvalitetne hrane a da se pri tome sačuvaju prirodni resursi na kojima se zasniva poljoprivredna produktivnost. To može postići samo održiv i konkurentan poljoprivredni sektor kroz ispravan lanac snabdevanja koji doprinosi održavanju uspešne ruralne ekonomije. U cilju postizanja dugoročnih ciljeva potrebna je bolja preraspodela raspoloživog budžeta ZPP.

Budžet ZPP

Kolika suma je predviđena za novu ZPP?

Suma za novu ZPP je određena u okviru novog višegodišnjeg finansijskog okvira (VFO) za 2014. – 2020.  prikazana je u tabeli ispod. Komisija je predložila da suma za oba stuba za 2014. – 2020. treba da bude kao iz 2013. U realnim uslovima finansiranje ZPP će se smanjiti u odnosu na pomenuti period. U poređenju sa onim što je Komisija predložila suma za prvi stub će biti smanjena za 1,8 % a za drugi stub za 7,6% (po cenama iz 2011). To znači da je ukupna suma izdvojena za period 2014. – 2020. godine 362 milijarde evra od čega je 277 milijardi evra namenjeno za direktna plaćanja i tržišne troškove (stub 1) a 84 milijarde evra za ruralni razvoj (stub 2) po cenama iz 2011. godine. Iako smanjeni u okviru trenutne ekonomske i finansijske klime ovi iznosi unutar VFO pokazuju nastavak snažne podrške ambicioznoj poljoprivrednoj politici.

Višegodišnji budžetski okvir 2014. – 2020. (milijarde eura)

  2014. – 2020.

Trenutne cene

2014. – 2020.

Cene iz 2011.

Stub 1 312,74 277,85
Stub 2 95,58 84,94
Ukupno ZPP 408,31 362,79